Wil je je inschrijven voor een opleiding aan de Universiteit Antwerpen? Dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld: het juiste diploma bezitten en de onderwijstaal beheersen.
 
Hieronder vind je informatie over de toelatingsvoorwaarden voor de academische opleidingen aan de Universiteit Antwerpen. Raadpleeg het Opleidings- en vormingsaanbod voor meer specifieke details over het vereiste diploma.  Bekijk zeker ook het overzicht van de mogelijke inschrijvingssituaties die op jou van toepassing kunnen zijn.

Academische bachelor - diplomavoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in een academische bacheloropleiding moet je minstens in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs dat je toegang geeft tot een vergelijkbare Vlaamse bacheloropleiding in het universitair onderwijs in het land waar het diploma uitgereikt werd.
De diploma’s van de landen weergegeven in de onderstaande tabel voldoen al zeker aan deze voorwaarde. Deze diploma's laten je toe om je rechtstreeks aan te bieden bij de centrale studentenadministratie voor de inschrijving volgens de inschrijvingsprocedure.

Word je diploma secundair onderwijs niet vermeld in onderstaande lijst, dan moet je een bijkomende procedure volgen om te bepalen of je diploma geschikt is om in te schrijven in een bacheloropleiding.
 

Land
Diploma

Bijkomende voorwaarden voor toegang

België

 • Secundair onderwijs van de Vlaamse, Franstalige of Duitstalige Gemeenschap
 • Vlaamse hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid)


Bulgarije

Diploma za Zavurcheno Sredno Obrazovanie (academic stream)


Cyprus

Apolytirion + Pancyprian examens


Denemarken

 • Studentereksamen
 • Højere Forberedelseseksamen
 • Højere Handelseksamen
 • Højere Teknisk Eksamen

Duitsland

 • Allgemeine Hochschulreife
 • Abitur

Estland

 • Gümnaasiumi loputunnistus
 • Loputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta
 • Vanaf 1997: State Entrance Examinations (riigiesamid)

Finland

 • Studentexamenbetyg
 • Ylioppilastutkintotidistus

Frankrijk

Baccalauréat (Général, Technologique of Professionnel)

Griekenland

Apolytirio Genikou Lykeiou + Bebaiosi Prosbasis


Hongarije

Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány


Ierland
 • Leaving Certificate
 • Leaving Certificate Vocational Programme

Leaving certificate met minimaal 6 vakken, waarvan ten minste 2 op higher level met een grade C.

IJsland

Studentsprof


Italië
 • Diploma dell' Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore
 • Diploma di maturita
Minimum score: 60/100
Kroatië
Svjedodžba o državnoj maturi

Letland
 • Diploms par profesionālo vidējo izglītību
 • Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Liechtenstein
 • Berufsmaturitätszeugnis
 • Maturazeugnis
Minimum score: 4
Litouwen
Brandos atestatas

Luxemburg
Voor 2017:
 • Diplôme de Fin d'Etudes secondaires
 • Diplôme de Fin d'Etudes secondaires techniques
 • Brevet de technicien supérieur
Vanaf 2017:
 • Diplôme de fin d'études secondaires classiques
 • Diplôme de fin d'études secondaires générales
 • Brevet de technicien supérieur

Malta
Matriculation Certificate

Nederland
 • VWO
 • propedeuse HBO getuigschrift (bij voorkeur in combinatie met een diploma secundair onderwijs)

Noorwegen
Vitnemål for Videregående opplæring

Oostenrijk
 • Reifezeugnis
 • Reife- of Diplomprüfungszeugnis
 • Berufsprüfungszeugnis

Polen
Swiadectwo dojrzałości
Minimum score: 30% in het puntensysteem geïntroduceerd in 2005 of graad 2 in het oude puntensysteem
Portugal
Diploma de Nível Secundário de Educação
Concurso Nacional: minimum score: 9,5/20
Roemenië
Diplomă de Bacalaureat
Minimum score: 6
San Marino
Diploma di Maturità

Slovakije
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Toelatingsexamen: Prijímacie skúšky
Slovenië
Matura (Maturitetno spričevalo)

Spanje
Título de Bachiller
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)/EVAU
Tsjechië
Ysvědčení o maturitní zkoušce

Verenigd Koninkrijk
General Certificate of Education
Advanced level: 3 GCE A levels (+ 3 GCSE's) met resultaat A*, A of B
Zweden
 • Slutbetyg Från Gymnasieskola 
 • Höskoleförberedande Exam Gymnasieskola

Zwitserland
Maturitätszeugnis/Certificat de Maturité

Europese school
Europees Baccalaureat diploma (opgelet, lees zeker de informatie over de taalvoorwaarde Nederlands)

Internationale school
Internationaal Baccalaureat diploma, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève (opgelet, lees zeker de informatie over de taalvoorwaarde Nederlands)

NATO Shape school
diploma NATO Shape school (opgelet, lees zeker de informatie over de taalvoorwaarde Nederlands)

​​

 

 

Master - diplomavoorwaarden

Algemeen is een diploma van academische bachelor, uitgereikt door een erkende hoger onderwijsinstelling in België, Nederland of Luxemburg, vereist om te kunnen inschrijven in een initiële masteropleiding.

De bachelordiploma’s die toegang geven tot een specifieke master vind je in het studieaanbod of kan je navragen bij de betrokken opleidingssecretariaten. Afhankelijk van de opleiding en het reeds behaalde diploma moet je soms een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma volgen.  Indien je diploma expliciet vermeld wordt in de toelatingsvoorwaarden kan je rechtstreeks de inschrijvingsprocedure volgen.

In een aantal gevallen zijn er toch extra procedures die je moet volgen voor je kan inschrijven:

Master-na-master - diplomavoorwaarden

Om te kunnen inschrijven voor een academische master-na-master heb je een diploma van academische master nodig, uitgereikt door een erkende hoger onderwijsinstelling in België of Nederland. De masterdiploma’s die toegang geven tot een specifieke master-na-master vind je in het studie-aanbod of kan je navragen bij de betrokken opleidingssecretariaten. Afhankelijk van de opleiding en het reeds behaalde diploma moet je soms een voorbereidingsprogramma volgen. Indien je diploma expliciet vermeld wordt in de toelatingsvoorwaarden kan je rechtstreeks de inschrijvingsprocedure volgen.

In een aantal gevallen zijn er toch extra procedures die je moet volgen voor je kan inschrijven:

Doctoraat - diplomavoorwaarden

Om te kunnen inschrijven voor een doctoraat is een masterdiploma vereist. Meer informatie over het doctoreren en de aanvraagprocedure kan je bekomen bij de Antwerp Doctoral School.

Toelatingsvoorwaarden betreffende de taalkennis

Opleidingen met het Nederlands als onderwijstaal

De toelating tot een eerste inschrijving in een in het Nederlands aangeboden opleiding en/of opleidingsonderdelen is afhankelijk van het bewijs dat je ofwel   

 • ten minste één volledig studiejaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
 • geslaagd bent of geslaagd werd verklaard voor een opleiding of één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van 60 studiepunten in het hoger onderwijs, met het Nederlands als onderwijstaal, of
 • geslaagd bent voor een toets over voldoende kennis van het Nederlands, georganiseerd door een door de instelling erkende organisatie. Het gaat hier om de volgende toetsen: 
 1. Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA):
  1. ITNA niveau ERK-C1: minimaal vereist voor opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  2. ITNA niveau ERK-B2: minimaal vereist voor alle andere opleidingen
 2. Certificaat Nederlands als Vreemde taal (CNaVT):
  1. Educatief Professioneel: minimaal vereist voor opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  2. Educatief Startbekwaam: minimaal vereist voor alle andere opleidingen
 3. Diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) - Programma II: geldig voor alle opleidingen uitgezonderd voor de opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.  Opgelet, afzonderlijke certificaten komen niet in aanmerking!

De examenattesten mogen bij de eerste inschrijving aan de Universiteit Antwerpen niet ouder zijn dan twee jaar.  Andere dan de hierboven vermelde toetsen komen niet in aanmerking (o.a. CVO taalattesten, schakeljaar taalopleidingen komen niet in aanmerking).

Diploma Europese School of IB en Nederlands als hoofdtaal-niveau 1 of niveau A?  Neem contact op met de centrale studentenadministratie om je dossier te laten nakijken op een eventuele gelijkwaardigheid met een taaltest B2. 
 
Deze taalvoorwaarden gelden voor alle academische opleidingen en voor de academische lerarenopleiding in het Nederlands gedoceerd (alle contracten).  Voor de masters-na-masters in het Nederlands gedoceerd en waarvoor geen C1 niveau vereist is, kan de faculteit op een gemotiveerde basis vrijstelling van de taaltest verlenen.  Informatie over de procedure om deze vrijstelling te bekomen kan aangevraagd worden via de helpdesk van de centrale studentenadministratie.

Opleidingen met andere talen als onderwijstaal

Voor de opleidingen en opleidingsonderdelen die in een andere taal dan het Nederlands gedoceerd worden, bepaalt de faculteit op welke wijze er moet aangetoond worden dat je beschikt over de noodzakelijke taalcompetentie. Neem steeds vooraf contact op met de betrokken faculteit.  Voor de taalgerelateerde opleiding is steeds minimaal een C1 niveau vereist.

Studenten met een diploma, uitgereikt door een erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen, zijn vrijgesteld van de taaltoets Engels. Op basis van de Benelux-Beschikking over wederzijdse diploma-erkenning van 18 mei 2015 wordt deze vrijstelling van de taaltoets Engels ook toegepast op de diploma’s uitgereikt door de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse erkende onderwijsinstellingen.

Indien Engelse taaltoesten van toepassing zijn, komen onder andere volgende taaltoetsen in aanmerking:

 1. Interuniversity Test of Academic English for Students (ITACE)
 2. Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 3. International English Language Testing System (IELTS)

De niveaus van de verschillende attesten verhouden zich op de volgende manier tot elkaar:

ITACE
TOEFL (internet gebaseerd)
IETLS
B2
72-94
6.0-6.5
C1
95-119
7.0-8.0
C2
120+
8.5+

 

 

Toelatingsexamen arts verplicht voor opleiding geneeskunde

Studenten die de richting Geneeskunde (bachelor of master) willen starten, moeten geslaagd en gunstig gerangschikt zijn in het toelatingsexamen arts en het schriftelijk bewijs hiervan meebrengen bij de inschrijving.  Met een attest dat je geslaagd bent voor een opleiding tandarts kan je niet starten in de opleiding geneeskunde.  Tevens moet je het diploma secundair onderwijs behaald hebben voor 30 september van het jaar waarin je geslaagd bent voor het toelatingsexamen.

 

 

 

IJkingstoets verplicht voor de opleidingen diergeneeskunde en industriële wetenschappen

Wil je inschrijven voor een bachelor diergeneeskunde of voor een bachelor industriële wetenschappen? Dan moet je vooraf deelnemen aan een ijkingstoets. Deze ijkingstoets is sinds academiejaar 2019-2020 verplicht voor iedereen die wil inschrijven voor de opleiding diergeneeskunde. Vanaf academiejaar 2020-2021 is deelname aan een ijkingstoets ook een vereiste voor iedereen die wil beginnen met de opleiding industriële wetenschappen.

Alleen als je naam op de lijst met deelnemers van de ijkingstoets staat, kan je inschrijven voor deze opleidingen.